Kundhandbok äganderätter

 1. Kontrakt
  När du gjort ditt val av bostad, tecknas ett köpekontrakt för tomten och ett entreprenadavtal för uppförande av huset. När avtalen är underskrivna betalas en handpenning på 100.000 kr.
   
 2. Finansiering
  Inför byggstarten så läggs vanligtvis ett byggnadskreditiv upp för din blivande fastighet i den bank du har valt. Från byggnadskreditivet betalas tomt och entreprenad etappvis efter betalningsplanen i kontraktet.
   
 3. Egna val
  Till din nya bostad har vi valt ut material och produkter av hög kvalité som ingår i köpet, men du har möjlighet att göra flera inredningsval för att sätta din prägel på bostaden.
   
 4. Besiktning
  Innan tillträdet så utförs en slutbesiktning av huset och tomten av en opartisk besiktningsman. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas kostnadsfritt av Derome Mark och Bostad inom två månader efter slutbesiktning.
   
 5. Slutbetalning
  Senast på tillträdesdagen betalar du den sista delen av entreprenaden. Eventuella extra inredningsval ska vara betalda två månader före tillträdet.
   
 6. Inflyttning
  Senast 12 veckor innan inflyttning får du besked om tillträdesdag. När du sedan visar kvitto på att slutbetalningen är erlagd så får du dina nycklar. Välkommen hem!


Trygghet för dig

Garanti
Garantitiden för hela entreprenaden är två år och 10 år för dolda fel. Inom två år finns det möjlighet för dig som kund att beställa en garantibesiktning. Derome Mark & Bostad åtgärdar av besiktningsman bedömda fel utan kostnad för dig.

Försäkringar
Hela byggnationen täcks av försäkringar, såsom färdigställandeförsäkring och entreprenadförsäkring. 
 

Att bo i villa

Att köpa småhus med äganderätt, innebär att du köper ditt hus och tomt och blir lagfaren ägare till fastigheten samt delägare i en samfällighetsförening. Det innebär att det är du och dina grannar som genom den styrelse ni väljer bestämmer över ert bostadsområde. Samfällighetens kostnad för drift och underhåll av gator, växtlighet, belysning, sophämtning, etc. betalas med årsavgifter som du och övriga medlemmar vanligtvis betalar årsvis till samfälligheten. Årsavgifternas storlek beslutas av samfällighetens styrelse.